Regulamin

Regulamin KS MOSSiTF RELAX Kamienna Góra
1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o KS RELAX oznacza to KS MOSSiTF Relax z siedzibą w Kamiennej Górze, ul T.Kościuszki 4
2. Z oferty KS RELAX mogą korzystać osoby, które posiadają ważny karnet uczestnictwa lub wykupiły jednorazowe wejście na zajęcia.
3. Karnet uprawniający do uczestnictwa w zajęciach należy okazać obsłudze KS RELAX przed rozpoczęciem zajęć.
4. Wszelkie opłaty z tytułu uczestnictwa w zajęciach KS RELAX należy uiścić
przed rozpoczęciem zajęć.
5. KS RELAX nie odpowiada za przedmioty pozostawione w pomieszczeniach
KS RELAX.
6. Ze względów higienicznych (brzydki zapach) niedopuszczalne jest pozostawianie rzeczy osobistych, ręczników oraz butów na czas dłuższy niż czas zajęć. Zalegające w pomieszczeniach KS RELAX rzeczy będą usuwane na koszt właściciela.
7. Karnety uczestnictwa wystawiane są imiennie i tylko na jedną osobę, nie ma możliwości ich odstępowania innym osobom. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem karnetu nie jest osoba, na którą został on wystawiony KS RELAX zastrzega sobie prawo do jego anulowania bez prawa do zwrotu poniesionych środków.
8. Karnet wystawiony na dany miesiąc lub w odpowiednich ramach czasowych (od-do) musi być wykorzystany w danym miesiącu lub określonych ramach czasowych, nie ma możliwości jego przedłużenia (niezależnie od zdarzeń losowych czy sytuacji osobistej klienta).
9. Niewykorzystany karnet przepada i nie należy się za niego zwrot pieniędzy.
10. Osoba chcąca korzystać z oferty KS RELAX powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia.
11. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu, środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.
12. Uczestnik zajęć powinien poinformować KS RELAX przed wykupieniem karnetu o wszelkich chorobach i dolegliwościach.
13. KS RELAX nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez obsługę KS RELAX.
14. Osoby korzystające z zajęć zobowiązane są do przynoszenia ze sobą ręcznika (w celu położenia go na tapicerce urządzenia do ćwiczeń).
15. W pomieszczeniach KS RELAX obowiązuje wyłącznie obuwie sportowe (zamienne z czystą podeszwą).
16. Każda osoba korzystająca z urządzeń KS RELAX, a w szczególności z wolnych ciężarów, hantli, sztang i talerzy do ćwiczeń sprząta po sobie i odnosi na właściwe miejsce używane podczas ćwiczeń przedmioty.
17. W pomieszczeniach KS RELAX (na salach ćwiczeń) nie rzuca się sztangami, hantlami i talerzami służącymi do ćwiczeń.
18. Nie wolno kłaść hantli, sztang innych obciążeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych, w szczególności na miękkich elementach urządzeń. Miejsce ich jest na specjalnych stojakach lub też na podłodze (specjalnych gumach.)
19. Korzystający z zajęć powinni opuścić salę ćwiczeń na 10min. przed zamknięciem KS RELAX.
20. Nie wolno wnosić do KS RELAX szklanych i otwartych naczyń, szczególnie należy uważać z napojami podczas korzystania z bieżni lub innych urządzeń zasilanych
elektrycznie.
21. KS RELAX nie odpowiada za brak miejsca na konkretnych urządzeniach siłowych spowodowany nadmierną ilością ćwiczących osób.
22. Z tzw. „dużej sali treningu wyczynowego” mogą skorzystać osoby mające wykupiony karnet i po uzgodnieniu z obsługą KS RELAX.
23. Osoba wykupująca karnet na zajęcia akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu.
24. W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, karnet na zajęcia może zostać unieważniony bez prawa do zwrotu poniesionych środków.
25. W sprawach nieuregulowanych obowiązują przepisy Statutu KS RELAX lub też innych aktów prawnych.